Építési Mész EN 459 szabvány szerint

2020. április 8. | Technológia

 

Építési mész meghatározása

 

A különböző nyersanyagforrások és az eltérő éghajlati viszonyok következtében más-más módon fejlődött az építési gyakorlat és az építési anyagok területe, ezért Európa különböző részein eltérő építési mészfajták alakultak ki. Ez az európai szabvány megkísérli összegyűjteni az Európában létező valamennyi építési mészfajtát. Ezért, végül is, számos osztályt kellett kialakítani.

Építési MÉSZ

Az építési mész európai szabvány kidolgozása a CEN/TC 51 „Cement és építési mész” műszaki bizottságnak az 1988-ban hozott, számú határozatával kezdődött.

Az építési meszek vízzel összekeverve olyan pépet képeznek, amelyek növelik a habarcsok bedolgozhatóságát (a képlékenység és a besüllyedés értékét) és vízmegtartó képességét. A hidrátvegyületeknek a levegő szén-dioxid-tartalmának hatására végbemenő karbonátosodása növeli az építési meszet tartalmazó habarcsok szilárdságát és tartósságát. A mészhabarcsokban a kalcium-karbonáttá való visszakristályosodás megy végbe (ezt a tulajdonságot „karbonátosodásnak” nevezik).

Az építési meszekre vonatkozó korábbi nemzeti szabványok általában kiinduló pontjai az egyéb alkalmazási területeknek is (lásd az A mellékletet (tájékoztatás)). Ezért a választott osztályozási formával megkíséreljük ezeket a körülményeket figyelembe venni, amennyire csak lehet.

 

1.   Alkalmazási terület

 

Ez az európai szabvány azokra az építési meszekre vonatkozik, amelyeket túlnyomórészt habarcsok kötőanyagaként használnak (falazásokhoz, valamint külső és belső vakolásokhoz) továbbá egyéb építési termékek előállításához.

A szabvány tartalmazza a különböző építési meszek fajtáinak meghatározását és osztályozását. Tartalmazza a kémiai, a mechanikai és a fizikai tulajdonságokra vonatkozó követelményeket is, amelyek az építési mész fajtáktól függenek, valamint előírja a megfelelőségi feltételeket.

A mész gyártója és vásárlója közötti szállítási feltételek és egyéb szerződéses kikötések nem tartoznak ennek az európai szabványnak az érvényességi területébe.

MEGJEGYZÉS: Különleges alkalmazási körülmények között, pl. mélyépítés során, további követelmények szükségesek.

Kenderbeton-kendercell kötőanyagának legfőbb összetevője.

2.   Fogalmak és fogalommeghatározások 

 • Mész: kalcium- és / vagy magnézium-oxid (CaO és MgO) és/vagy -hidroxid (Ca(OH)2 és Mg(OH)2) különböző fizikai és kémiai megjelenési formáit tartalmazó
 • Építési meszek: magas- és mélyépítésben alkalmazott meszek. Ezenek valamennyi típusát az 1. táblázat
 • Levegőn szilárduló meszek: főleg kalcium-oxidot vagy

-hidroxidot tartalmazó meszek, amelyek a levegő szén-dioxid- tartalmának hatására lassan szilárdulnak. Víz alatt általában nem szilárdulnak, mivel nem hidraulikus tulajdonságúak. Ezek lehetnek oltatlan meszek, vagy hidratált meszek.

 • Oltatlan meszek (Q): főleg kalcium-oxidot és magnézium- oxidot tartalmazó, mészkő és/vagy dolomit kalcinálásával előállított levegőn szilárduló meszek. Az oltatlan meszek vízzel exoterm reakcióba lépnek. Szemszerkezetük szerint a darabos mésztől a mészlisztig több változatuk lehetséges. Lehetnek kalciumos meszek és dolomitos meszek.
 • Hidratált meszek (S): levegőn szilárduló, kalciumos vagy dolomitos meszek, amelyek az oltatlan meszek ellenőrzött oltása során keletkeznek. Előállítják száraz por alakban vagy oltva, illetve iszap formájában (mésztej).
 • Kalciumos meszek (CL): főleg kalcium-oxidot vagy kalcium- hidroxidot tartalmaznak hidraulikus vagy puccolános anyagok hozzáadása nélkül.

MEGJEGYZÉS: A kagylómeszek hidratált kalciumos meszek, melyek a kagyló kalcinálásával majd az azt követő oltással készülnek. A karbid meszek hidratált kalciumos meszek, amelyek a kalcium-karbidból történő acetilén gyártás melléktermékeként keletkeznek.

 • Dolomitos meszek (DL): főleg kalcium-oxidot és magnézium- oxidot vagy kalcium-hidroxidot és magnézium-hidroxidot tartalmazó meszek, hidraulikus vagy puccolános anyagok hozzáadása nélkül.
 • Félig hidratált dolomitos meszek: hidratált dolomitos meszek, amelyek főleg kalcium-hidroxidot és magnézium-hidroxidot tartalmaznak
 • Teljesen hidratált dolomitos meszek: hidratált dolomitos meszek, amelyek főleg kalcium-hidroxidot és magnézium-oxidot tartalmaznak.

 

2.10.    Természetes hidraulikus meszek (NHL)

 

 • Természetes hidraulikus meszek: olyan meszek, amelyeket több-kevesebb agyagot vagy szilikátokat tartalmazó mészkőből égetnek, majd oltás utáni őrléssel vagy anélkül por alakban állítanak elő. Az NHL meszek víz alatt is megkötnek és szilárdulnak. A légkör szén-dioxidja hozzájárul a szilárdulási folyamathoz.
 • Hidraulikus meszek (HL): főleg kalcium-hidroxidot, kalcium-szilikátokat és kalcium-aluminátokat tartalmazó, megfelelő anyagok összekeverésével előállított mész. Víz alatt megkötnek és szilárdulnak. A kötési folyamathoz a levegő szén-dioxid-tartalma is hozzájárul.

 

3.   Építési mészfajták

 

3.1.    Osztályozás 

A levegőn szilárduló meszeket (CaO+MgO)-tartalmuk alapján, a hidraulikus meszeket nyomószilárdságuk alapján osztályozzuk az 1. táblázat szerint (lásd az A mellékletet):

 

1.    táblázat: Az építési meszek típusai  

Megnevezés Jelölés
Kalciumos mész 90

Kalciumos mész 80

Kalciumos mész 70

Dolomitos mész 85

Dolomitos mész 80

Hidraulikus mész 2

Hidraulikus mész 3,5

Hidraulikus mész 5 Természetes hidraulikus mész 2

Természetes hidraulikus mész 3,5

Természetes hidraulikus mész 5

CL 90

CL 80

CL 70

DL 85

DL 80

HL 2

HL 3,5

HL 5

NHL 2

NHL 3,5

NHL 5

A levegőn szilárduló meszeket tovább osztályozzuk a szállítási feltételeiknek megfelelően: oltatlan mészre (Q) vagy hidratált mészre (S). Egyes esetekben a hidratált dolomitos meszeknél a hidratáció mértékét is jelöljük, S1: félig hidratált; S2: teljesen hidratált.

 

3.2.    Szabványos megnevezés

 

Az építési mészfajtákat az 1. táblázat szerint kell megnevezni. A levegőn szilárduló meszeket a szállítási feltételeknek megfelelően tovább kell osztályozni (oltatlan vagy hidratált mész, a példákat lásd a következőkben).

 1. példa: A oltatlan kalciumos mész 90 jelölése: EN 459-1 CL 90-Q
 2. példa: A kalciumos mészhidrát (oltott) 80 jelölése: EN 459-1 CL 80-S
 3. példa: A félig hidratált dolomitos mész 85 jelölése: EN 459-1 DL 85-S1
 4. példa: A hidraulikus mész 5 jelölése: EN 459-1 HL 5
 5. példa: Puccolános kiegészítőanyagot tartalmazó természetes hidraulikus mész 3,5 jelölése: EN 459-1 NHL 3,5-Z

 

3.3.    Kémiai követelmények

 

Az EN 459-2:2001 szerint vizsgált építési mész összetétele feleljen meg a 2. táblázatban előírt követelményeknek. A 2. táblázatban felsorolt valamennyi mészfajta tartalmazhat kis mennyiségben adalékokat a gyártás, illetve az építési mész tulajdonságainak javítása céljából. Ha a mennyiség meghaladja a 0,1 tömegszázalékot, akkor a tényleges tömegét és fajtáját fel kell tüntetni.

2.    táblázat: Az építési meszek kémiai követelményei

Az építési mész fajtája CaO+MgO MgO CO2 SO3 Lekötetlen mész
1 CL 90 > 90 < 5c < 4 < 2
2 CL 80 > 80 < 5c < 7 < 2
3 CL 70 > 70 < 5 < 12 < 2
4 DL 85 > 85 < 30 < 7 < 2
5 DL 80 > 80 < 5 < 7 < 2
6 HL 2 < 3b > 8
7 HL 3,5 < 3b > 6
8 HL 5 < 3b > 3
9 NHL 2 < 3b > 15
10 NHL 3,5 < 3b > 9
11 NHL 5 < 3b > 3
 

MEGJEGYZÉS: Az értékek minden mészfajtára alkalmazhatók. Oltatlan meszek esetében ezek az értékek a végtermékre vonatkoznak; az egyéb mészfajták (mészhidrát, mészpép és hidraulikus meszek) esetében ezeket az értékeket szabadvíz- és kötöttvíz-mentes állapotra kell megadni.

 a Az értékek tömegszázalékban vannak megadva.

 b Az EN 196-2 szerint meghatározott, 3%-nál nagyobb és legfeljebb 7% SO3– tartalom meg van engedve, ha a térfogat-állandóság 28 napos víz alatti tárolás után megfelelő.

 c A legfeljebb 7 tömegszázalék MgO-tartalom meg van engedve, ha a mész az EN 459-2:2001 szabvány 5.3. pontja szerint vizsgálva térfogatállandó.

 

3.4.         Szabványos  szilárdsági  követelmények  és  egyéb fizikai tulajdonságok

 

 • Szabványos szilárdsági követelmények 

A hidraulikus és a természetes hidraulikus mészfajták szabványos szilárdsága az EN 459-2:2001 szerinti 28 napos nyomószilárdság, amely feleljen meg a 3. Táblázatban előírt követelményeknek.

 

3.    táblázat: A hidraulikus és a természetes hidraulikus mész nyomószilárdsága

Az építési mész fajtája Nyomószilárdság

MPa

7 nap 28 nap
HL 2 és NHL 2 > 2 és < 7
HL 3,5 és NHL 3,5 > 3,5 és < 10
HL 5 és NHL 5 > 2 >5 és < 15a
a A 0,90 kg/dm3-nél kisebb halmazsűrűségű HL 5 és NHL 5 fajtájú meszek esetében megengedett a legfeljebb 20 MPa szilárdság.

MEGJEGYZÉS: Ismeretes, hogy a kalciumos meszet tartalmazó habarcsoknak szintén van nyomószilárdságuk, amely a karbonátosodással lassan növekszik.

3.4.2.      Az   oltatlan   és   a   hidratált   meszek   egyéb fizikai tulajdonságai

 

Az építési meszek fizikai tulajdonságainak az EN 459-2:2001 szerint vizsgálva meg kell felelni a 4. és 5. táblázatban közölt értékeknek.

 

4.    táblázat: A oltatlan mész fizikai követelményei 

 

Az építési mész fajtái

Térfogat-állandóság az oltása után az EN 459-

2:2001 5.3.3 szakasza szerint

Szaporaságb az EN 459-2:2001

5.9. szakasza szerint dm3/10 kg

1 CL 90  

megfelel

 

> 26

2 CL 80
3 CL 70
4 DL 85 megfelel
5 DL 80 megfelel
a Az oltást a gyártó üzem előírásai szerint kell végezni.

b Ez a követelmény a falazóhabarcsokra, a külső és belső vakolathoz használandó építési meszekre vonatkozik.

 •  Egyéb tulajdonságok 

Az EN 459-2:2001 szerint vizsgált egyéb tulajdonságok feleljenek meg a mészfelhasználásra vonatkozó kivitelezési szabványok követelményeinek vagy a felhasználók igényeinek. Ezek a tulajdonságok a tájékoztató C mellékletben találhatók.

3.5.    Tartóssági követelmények 

Az egyes alkalmazási területen, különösen szigorú környezeti feltételek esetén, az építési mész kiválasztása befolyásolja a habarcs és más építési termék tartósságát, pl. a fagyállóságát és a kémiai ellenálló képességét.

Az e szabvány szerinti építési mész kiválasztásakor, különösen a különböző alkalmazási területekhez és a környezeti igénybevételekhez szükséges fajták és szilárdsági osztályok tekintetében követnie kell az alkalmazás helyszínén érvényes, a habarcsra és más építési termékre vonatkozó szabványokat és/vagy előírásokat.

A gyártó által adott megfelelőségi nyilatkozatot az e szabvány szerinti építési mész megfelelőségének értékelését az EN 459- 3:2001 szabványban előírt módszerre kell alapozni.

 

Béla

Béla

Horesnyi Béla vagyok. 2004 óta építek energiatakarékos házakat. 2016-tól kenderház építésével foglalkozom, ahol elsődleges szempont az egészséges lakótér, egészséges épület. Magyarország két első elkészült kenderházát én építettem. Elkötelezett vagyok az iránt, hogy itthon minél több egészséges épület épüljön.